Inflight manuál

Skip Navigation Links.

Inflight

V této části se provádí popis produktů nakládaných na letadlo. Základní přepravní jednotkou je vozík obsahující zásuvky, do nichž jsou vkládány produkty. Z vozíků se vytváří sestavy a ty se konfigurují k linkám nebo letům.

Všechny prvky v této části jsou vždy vázány na konkrétního dopravce (zákazníka).

Vozík

Vozík obsahuje následující položky:

Název Označení vozíku
Typ Určuje počet zásuvek vozíku. (FST, HST, STU, ...)
Sklad Výchozí sklad, z něhož se bude vyskladňovat
PAX Určuje, pro jaký druh PAX je vozík určen
Prodej Označuje, zda jsou ve vozíku produkty určené k palubnímu prodeji

Verze vozíku

Platnost obsahu vozíku lze omezit na určité období a následně ho podle potřeby modifikovat. Nová verze se vytváří vždy z té předchozí.

Produkty vozíku

Obsah vozíku je vztažen vždy k příslušné verzi a dělí se na jednotlivé zásuvky. Množství lze určit přímo, poměrem k počtu pax nebo tabulkou. Poměr a tabulka ve vozíku počítá množství produktu, u něhož je údaj uveden. Pokud je potřeba provést výpočet množství z více vozíků, například několik vozíků s jídlem, zadá se k produktu pouze informace o modifikaci a poměr a tabulka se uvede až v sestavě, kde jsou vozíky použity.

Položky zásuvky obsahují tyto údaje:

Produkt označení produktu
Množství přímé určení množství
Měrná jednotka  
Prodej uvede se pouze v případě odlišnosti od údaje pro vozík
Sklad pokud se liší od skladu vozíku
Poměr množství určené poměrem k zadanému počtu PAX
Zaokrouhlení zaokrouhlení předchozího poměru nahoru nebo dolů
Tabulka Tabulka pro určení množství. Lze ji použít v rámci verze vozíku.
Modifikace množství bude modifikováno až na úrovni sestavy

Pokud je množství zadáno více způsoby, nejvyšší prioritu má přímé určení a dále následuje poměr a tabulka.

Při vytváření nového vozíku lze učit, že bude naplněn obsahem již existujícího vozíku. Ten lze dále modifikovat.

Sestava

Sestavy se konfigurují k jednotlivým linkám a je potřeba respektovat odlišnosti v naložení pro různé typy letadel. Proto má sestava několik nezávislých naložení.

Naložení

Souhrn vozíků tvořící naložení sestavy. Do sestavy lze vkládat standardní, obecně použitelné vozíky, nebo vozíky specifické pro konkrétní sestavu. Vloženému vozíku říkáme vozík sestavy a lze u něho měnit některé údaje standardního vozíku a některé další údaje se doplňují.

Při vkládání vozíku sestavy lze vybrat standardní vozík, vytvořit nový specifický vozík sestavy ze standardního vozíku a ten následně modifikovat a nebo vytvořit prázdný specifický vozík sestavy a ten naplnit požadovanými produkty.

Naložení se verzuje obdobně jako vozík. Nová verze je vytvářena automaticky z předchozí. Pro vozík sestavy se zadávají následující údaje:

Vozík označení vozíku
Sklad výchozí hodnota převzata z vozíku
PAX výchozí hodnota převzata z vozíku
Prodej výchozí hodnota převzata z vozíku
Pozice Pozice naložení do letadla. První znak označuje palubu, další 2 znaky gely a následné konkrétní pozici.
Počet PAX Vozík se naloží pouze v případě, že zadaný počet PAX je větší nebo roven této hodnotě.
Pořadí Lze určit pořadí vozíku při tisku sestav. Pokud není uveden, řadí se vozíky podle pozic.

Závislost množství

Produkty, u nichž byla označena modifikace množství, se zobrazí samostatně. Uživatel provede doplnění poměru nebo tabulky. Tabulky jsou lokalizovány v rámci naložení, takže lze použít zde uvedenou tabulku pro více produktů.

Konfigurace sestavy

Sestavu, nebo konkrétní naložení, lze přiřadit k lince bez omezení nebo s omezením pro určité typy letadel a jejich konfigurací.

Obdobně lze sestavu přiřadit operativně přímo k jednotlivým letům.